“Moj firtl” radio Sljeme 15.11. 2019.g.

“Moj firtl” radio Sljeme 15.11. 2019.g.

 2 brda šljunka 2016., potpuno zapriječen put udruzi do objekata i radnnih prostora
2 brda šljunka 2016., potpuno zapriječen put udruzi do objekata i radnih prostora
Jedno od "brda" na pristupnom putu, kako bi se zapriječio put korisnicima, volonterima i članovima do Udruge Fala 2016.g.
Jedno od “brda” na pristupnom putu, kako bi se zapriječio put korisnicima, volonterima i članovima do Udruge Fala 2016.g.

Nadamo se da ste poslušali današnju emisiju na radio Sljemenu “Moj firtl” 15.11.2019.g…. “Predsjednik” udruge UBVVPDR Željko Jakobčić sustavno nastavlja obmanjivanjem javnosti o radu udruge FALA! Obzirom da se nećemo spuštati  te razine, reći ćemo samo da se trenutno vode 3 spora između naših udruga. Ovaj, manji broj fotografija dokazuje kako je pristup FALI  izgledao 2016.g. kada Udruga FALA mjesec dana nije mogla pristupiti legaliziranim objektima i životinjama, a naši korisnici, članovi i volonteri morali su i mogli, samo pješice do objekata i radnog prostora, uključujući korisnike terapijskih programa (djecu sa poteškoćama). Ono kako radimo, koliko radimo i što radimo možete pogledati na ostalim stranicama uključujući i ovu! Hvala na podršci onima koje nije lako obmanjivati, fotografije i video snimke dovoljno govore !

https://www.facebook.com/udrugafala/   VIDEO – snimka

Youtube

Odluka Grada Zagreba ne postoji obzirom da OVO nije gradsko zemljište već u vlasništvu MORHA (što bi dotični predsjednik UBVVPDRa trebao znati),  DUDI više ne postoji, ali evo ulomak izjave DUDI-a od 2.3.2016.g. u citatu – “Međutim, navedenom Odlukom utvrđeno je kako će se ugovor o darovanju između Republike Hrvatske i Udruge, radi prijenosa prava vlasništva na predmetnim nekretninama Udruzi, zaključiti nakon ishođenja lokacijske dozvole i drugih akata  kojima se odobrava građenje na postojećoj građevini…Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. svibnja 2015. godine o izmjeni i dopuni gore navedene Odluke, određeno je da se Udruzi branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata dozvoljava ulazak u posjed samo poslovne zgrade br. 373, površine 372 m2, koja je izgrađena na zk.č.br. 3888/1 k.o. Gornje Vrapče, radi poduzimanja pripremih radnji za ishođenje dokumentacije za prenamjenu prostora “Stare streljane”! Trenutno smo u 2019.g., od za nas šutljivih i nikada odgovorenih molbi, dopisa i ostaloga prema sada bivšima AUDI-ima i  DUDI-ima do 15.11.2019.g., zgradu na koju “polaže prava” -UBVVPDR od 2018.g.  koriste djeca članova (izjava predsjednika Ubvvpdr 15.11. 2019.g.  “Moj firtl”- Radio Sljeme) iste udruge za paintball, iako je prvotna “Ideja” prostora na k. 5055/1 – 3888 Gornje Vrapče (bila) projekt “Bojnik Alfred Hill” (multifunkcionalni rekreativni centar), projekt je javno predstavljen na njihovoj stranici i u tu svrhu im je “obećano” zemljište od 21.000 t kvadrata na Sjednici vlade Jadranke Kosor 2011.g. (FALA posjeduje snimku) …  https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Event/Paintball-Streljana-149244275931141/

Molimo vas da posjetite : 

https://registri.uprava.hr/   upišite FALA i kontrolni broj koji vam se nudi

Dodatak Zakon o upravljanju državnom imovinom NN 145/10, 70/12:

Načini raspolaganja nekretninama

Članak 41.

(1) Raspolaganje nekretninama provodi se na jedan od sljedećih načina ili njihovom kombinacijom:

– javno nadmetanje, koje se provodi kao javno raspolaganje prema unaprijed objavljenim uvjetima, pri čemu se ugovor sklapa s ponuditeljem koji ispunjava uvjete i ponudi najvišu cijenu iznad početne cijene,

– javno prikupljanje ponuda, koje se provodi kao poziv na predaju ponuda, koji je upućeno neodređenom ili određenom krugu osoba, i to prema unaprijed određenim uvjetima.

(2) Razvrgnuće suvlasničke zajednice i osnivanje prava služnosti u skladu s prostornim planom provodi se izravnim pregovorima, povodom prijedloga zainteresirane osobe ili Agencije.

(3) Agencija može, iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, raspolagati nekretninama bez javnog nadmetanja ili bez javnog prikupljanja ponuda, po tržišnoj vrijednosti, kad pravo vlasništva na nekretninama kojima upravlja Agencija stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

(4) Agencija može, iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prodati nekretnine bez javnog nadmetanja ili bez javnog prikupljanja ponuda, po tržišnoj vrijednosti:

– osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 % površine planirane građevne čestice i

– osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu.

(5) Raspolaganje nekretninama, osim načinima propisanim stavkom 1. ovoga članka, provodi se i na načine propisane posebnim propisima.

Članak 42.

(1) Odluku o raspolaganju nekretninom ili skupom nekretnina koje čine cjelinu čija je tržišna vrijednost do uključivo 1.000.000,00 kuna donosi ravnatelj Agencije.

(2) Odluku o raspolaganju nekretninom ili skupom nekretnina koje čine cjelinu čija je tržišna vrijednost veća od 1.000.000,00 do uključivo 100.000.000,00 kuna donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja Agencije.

(3) Odluku o raspolaganju nekretninom ili skupom nekretnina koje čine cjelinu čija je tržišna vrijednost veća od 100.000.000,00 kuna donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeća Agencije.

Uredba o raspolaganju nekretninama

Članak 43.

Načine raspolaganja nekretninama, način određivanja početne i tržišne vrijednosti nekretnina i prava građenja, način utvrđivanja i određivanja umanjene tržišne vrijednosti zemljišta uslijed osnivanja služnosti, uvjete za osnivanje prava građenja i druga pitanja značajna za raspolaganje nekretninama propisat će uredbom Vlada Republike Hrvatske.

Poseban način raspolaganja nekretninama

Članak 44.

Iznimno od odredaba članka 41. i 42. ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog nadležnog ministarstva u odnosu na namjenu nekretnine, a uz suglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja, ministarstva nadležnog za financije i ministarstva nadležnog za gospodarstvo na taj prijedlog, odlučiti da se određenom nekretninom raspolaže i na drugačiji način u cilju ostvarivanja određenih gospodarskih interesa ili izvršavanja obveza Republike Hrvatske.

Raspolaganje nekretninama bez naknade

Članak 45.

(1) Raspolaganje nekretninama bez naknade moguće je ako je to propisano ovim ili posebnim zakonom.

(2) Raspolaganje nekretninama bez naknade moguće je i kada je nekretnina sukladno namjeni određena od nadležnog tijela kao nekretnina koja je javno dobro u općoj uporabi.

HVALA!

Policija na uviđaju i vatrogasci 2016.
Policija na uviđaju i vatrogasci 2016.
Postavljanje betonskih blokova 2016.
Postavljanje betonskih blokova 2016.

Stay tuned 🙂